Article 22319

Title of the article

THE IMPACT OF DE-GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY ON RUSSIA'S ECONOMIC SECURITY 

Authors

Voronkov Andrey Nikolaevich, Doctor of economic sciences, professor, sub-department of economics and economic security, Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia (3 Ankudinovskoe highway, Nizhny Novgorod, Russia), E-mail: andreu-voronkov@yandex.ru
Chebotarev Vladislav Stefanovich, Doctor of economic sciences, professor, head of sub-department of economics and economic security, Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia (3 Ankudinovskoe highway, Nizhny Novgorod, Russia), E-mail: vschebotarev@rambler.ru
Rudakov Sergey Aleksandrovich, Candidate of juridical sciences, associate professor, sub-department of economics and economic security, Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia (3 Ankudinovskoe highway, Nizhny Novgorod, Russia), E-mail: zalogr@mail.ru  

Index UDK

339.9 

DOI

10.21685/2072-3016-2019-3-22 

Abstract

Background. The relevance of the work is determined by the fact that the pace of globalization has come into conflict with the cultural, historical traditions and interests of individual States. Some States feel that they are victims of globalization, not recipients of its results. They believe that the results of globalization are unevenly distributed among countries. Today we need to create a new clear architecture of international relations. Objective: to analyze the impact of destructive processes of global economic de-globalization on the economic security of Russia, to identify the main risks of threats to economic security from the de-globalization of the world economy and the world market for the Russian economy. The object of research is the economic security of the state. The subject of the study is the economic security of Russia in the conditions of de-globalization of the world economy.
Materials and methods. The methodology of the work is based on a systematic approach that allows to identify new threats to economic security for Russia through a comprehensive analysis of the risks of de-globalization of the world economy. 
Results. The novelty of the study lies in the development of the theory of economic security in terms of the impact of destructive processes occurring in the world economy and world markets on the economy of Russia and its economic security. A special contribution of the authors to the study of the topic is the development of measures to adapt the Russian economy to the process of deglobalization and increase its economic security. The results of the study can be further used by public authorities to develop economic policies to adapt to the consequences of the process of de-globalization and economic security.
Conclusions. The findings noted the consequences of globalization for Russia, lists the areas of adaptation to the process of deglobalization, provided recommendations to reduce the impact of the process of deglobalization on the Russian economy. 

Key words

deglobalization; world global market; world trade; world economy; protectionism; risks; sanctions; threats; economic security; economic war 

 Download PDF
References

1. Chebotarev S. S., Chebotarev V. S., Zhurenkov D. N. Obshchestvo i ekonomika [Society and economy]. 2016, no. 6, pp. 43–57. [In Russian]
2. Chebotarev S. S. Grazhdanskaya zashchita MChS Rossii [Civil protection by EMERCOM of Russia]. 2006, no. 5, pр. 7–11. [In Russian]
3. Chebotarev S. S., Zvyagin A. A. Ekonomicheskaya bezopasnost' Rossii: politicheskie orientiry, zakonodatel'nye prioritety, praktika obespecheniya: Vestnik Nizhegorodskoy akademii MVD Rossii [Economic security of Russia: political landmarks, legislative priorities, provision practice: Bulletin of Nizhny Novgorod Academy of MIA of Russia]. 2006, no. 6, pр. 225–230. [In Russian]
4. Chebotarev S. S. Ekonomicheskaya bezopasnost' Rossii: politicheskie orientiry, zakonodatel'nye prioritety, praktika obespecheniya: Vestnik Nizhegorodskoy akademii MVD Rossii [Economic security of Russia: political landmarks, legislative priorities, provision practice: Bulletin of Nizhny Novgorod Academy of MIA of Russia]. 2008, no. 2, pp. 47–51. [In Russian]
5. Pan'kov V. Mezhdunarodnaya zhizn' [International life]. 2010, no. 5, pp. 163–176. [In Russian]
6. Dumnaya N. N. Mir novoy ekonomiki [The world of new economy]. 2011, no. 4 (14), pp. 4–9. [In Russian]
7. Kharlamov A. V., Kharlamova T. L. Vestnik NGUEU [Bulletin of NSUEM]. 2015, no. 1, pp. 10–17. [In Russian]
8. Gosudarstvo i rynok: novoe kachestvo vzaimodeystviya v informatsionno-setevoy ekonomike [State and market: a new quality of interaction in the information-network economy]. Eds. S. A. Dyatlov, D. Yu. Miropol'skiy, V. A. Plotnikov. Saint-Petersburg: Asterion, 2007, vol. 1, 396 p. [In Russian]
9. Egorov A. V. Bankovskoe delo [Banking]. 2017, no. 8, pp. 51–55. [In Russian]
10. Gorda A. S., Gorda O. S. Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Ekonomika i upravlenie [Proceedings of Crimea Federal University named after V.I. Vernadskiy. Economics and Management]. 2015, vol. 1 (67), no. 2, pp. 60–69. [In Russian]
11. Loginov E. L. Strategii ekonomicheskoy voyny [Strategies of economic war]. Moscow: YuNITI-DANA, 2005, 223 p. [In Russian]
12. Versiya [Version]. 2018, no. 25 (650), 8 Jul. [In Russian]
13. Osik Yu. I. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh issledovaniy [International journal of applied and basic research]. 2014, no. 1–2, pp. 202–205. [In Russian] 

 

Дата создания: 12.12.2019 09:51
Дата обновления: 13.12.2019 11:27